سهامداران بها بازار

ردیف سهامداران تعداد سهام درصد
1 سید محمد حسینی بهشتیان 30.000.000 20
2 علیرضا خالق 30.000.000 20
3 محسن حسن آبادی 30.000.000 20
4 حمیدرضا رفیعی 30.000.000 20
5 هادی حمید 30.000.000 20
جمع150.000.000 100