کارمزد سبدگردانی

نحوه مدیریت دارایی

کارمزد خدمات سبدگردان و نحوه محاسبه آن شامل مجموع موارد زیر است:

الف- کارمزد ثابت (کارمزد مبتنی بر دارایی‌های سبد):

صفر تا 2 درصد از ارزش دارایی‌های موجود در سبد اختصاصی سرمایه‌گذار پس از کسر بدهی‌های مربوط به سبد اختصاصی به قیمت‌های پایانی همان روز تقسیم بر 365؛.

ب) کارمزد متغیر (کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان):

در صورتی که بازدهی سبد در یک سال، بیش از ... درصد باشد، سبدگردان علاوه بر کارمزد مندرج در بند الف، میزان ... درصد از اضافه بازدهی تا میزان مذکور را به‌عنوان کارمزد سبدگردان محاسبه و دریافت می‌نماید. درصد کارمزد متغیر با توجه به شرایط قرارداد متفاوت خواهد بود.

تبصره 1: سبدگردان هرسه ماه یکبار، صورتحساب کارمزد متعلقه را طبق بند الف و ب بالا، تهیه کرده و به سرمایه‌گذار تسلیم یا برای وی ارسال می‌کند. سرمایه‌گذار باید ظرف 7 روز کاری از زمان دریافت صورتحساب، نسبت به پرداخت کارمزد از طریق واریز به حساب سبدگردان اقدام کند؛ در صورت عدم پرداخت طی این مدت، سبدگردان مجاز خواهد بود تا کارمزد خود را از محل وجوه نقد یا اوراق بهادار سرمایه‌گذار که نزد وی است، برداشت نماید؛ مشروط به اینکه بلافاصله رسید لازم را به سرمایه‌گذار تسلیم کند.

تبصره 2: کارمزد متغیر محاسبه شده سه ماهه به صورت علی‌الحساب بوده و در انتهای سال، کارمزد متغیر براساس عملکرد سالانه به صورت قطعی محاسبه می‌گردد و اگر کارمزد مازادی نسبت به کارمزد قطعی اخذ شده باشد به سرمایه‌گذار پرداخت می‌شود و برعکس اگر کارمزد کمتری دریافت شده باشد، مابقی آن از سرمایه‌گذار اخذ می‌گردد.

تبصره 3: میزان کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان در دوره‌های کمتر از یک سال می‌بایست به نسبت تعداد روزهای سپری‌شده از دوره، نسبت به یک سال (365 روز) محاسبه گردد.