صندوق مختلط

صندوق بازارگردانی نوع تخصصی از صندوق‌ها هستند که وظیفه‌ی بازارگردانی صنعت یا سهام از پیش تعیین شده شرکتی را به عهده دارند.

. معاملات در این نوع از صندوق‌ها به منظور کمک به نقد شوندگی بازار و متعادل نگه داشتن آن انجام می‌شود. معمولا اشخاص حقوقی در این نوع از صندوق سرمایه‌گذاری می‌کنند. از جمله مزایای سرمایه‌گذاری در این نوع از صندوق می‌توان به کاهش کارمزد و هزینه معاملات برای سرمایه‌گذاران اشاره کرد.

می خواهم سرمایه‌گذاری کنم

صندوق های سرمایه گذاری