کنترل تضاد منافع

شرکت "بهابازار" در رعایت ماده 14 دستورالعمل تاسیس و فعالیت شرکت‌هاي سبدگردان، درصورت بروز تضاد منافع میان سبدگردان و مشتری، اولویت را به منافع مشتری می‌دهد. دستورالعمل بايگاني و گردش اطلاعات مشتريان، به تدوین محدودیت ‌های لازم جهت حفظ محرمانگی اطلاعات مشتریان و محدویت دسترسی به اطلاعات غیر ضروری برای کارکنان غیر مرتبط با سبد می‌پردازد. همچنین در صورتی که سبدگردان یا کارکنان وی در خرید و فروش سهمی ذینفع باشند، مطابق ماده 27 دستورالعمل سبدگردانی گزارش آن را افشا مي‏ نمایند. شایان ذکر است با توجه به اینکه عمده درآمدهای شرکت “بهابازار” از محل شناسایی کارمزد مبتنی بر عملکرد سبدگردان حاصل می‌گردد، قراردادهای سبدگردانی این شرکت به گونه‌ای منعقد می‌گردند که منافع شرکت و سرمایه‌گذار در یک راستا قرار گیرند. لذا کلیه عملیات شرکت در راستای افزایش بازدهی سرمایه‌گذاران می‏باشد و شرکت “بهابازار” تمامی تلاش خود را برای تعریف و تحقق منافع مشترک به‌کار می‌گیرد. همچنین لازم به ذکر است که معاملات اوراق بهادار سبدها و پرتفوی شرکت از طریق کارگزاری‌های نهیات‌نگر، ایساتیس پویا و سرمایه و دانش انجام می‌شود که محل معاملات مشتریان سبدگردانی در کارگزاری‌های مزبور فاقد مزایای خاصی برای "بهابازر" است. کلیه الزامات دستورالعمل سبدگردانی در مورد کنترل تضاد منافع در معاملات با کارگزاری‌های یاد شده در مجموعه شرکت سبدگردان رعایت می‌شود.

به‌طور کلی هیچ‌گونه منافعی مازاد بر کارمزد دریافتی از مشتری در نتیجه‌ سبدگردانی، توسط "بهابازار" دریافت نمی‌شود.
کنترل تضاد منافع