مجوزهای بهابازار

    مجوز فعالیت
1400
سبدگردان

مجوز فعالیت

  تمدید مجوز فعالیت
1401
سبدگردان

تمدید مجوز فعالیت

    مشاور عرضه
1401
مشاور عرضه

مجوز فعالیت

     مشاور پذیرش
1401
مشاور پذیرش

مجوز فعالیت

     صندوق مروارید
1400
صندوق مروارید

مجوز فعالیت

 کارت بازرگانی
1400
عضویت

اتاق بازرگانی تهران