مجوزهای بهابازار

  مجوز صندوق سرمایه‌گذاری
1402
صندوق سرمایه‌گذاری

مجوز فعالیت

  مجوز فعالیت
1400
سبدگردان

مجوز فعالیت

 تمدید مجوز فعالیت
1401
سبدگردان

تمدید مجوز فعالیت

  مشاور عرضه
1401
مشاور عرضه

مجوز فعالیت

   مشاور پذیرش
1401
مشاور پذیرش

مجوز فعالیت

   صندوق مروارید
1400
صندوق مروارید

مجوز فعالیت

 کارت بازرگانی
1400
عضویت

اتاق بازرگانی تهران